Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Bakalářské studium → Témata BP
iduzel: 14406
idvazba: 40252
šablona: stranka
čas: 24.11.2017 15:43:25
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Předběžná témata bakalářských prací Ústav polymerů

Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.

Předběžná témata bakalářských prací pro rok 2017/2018 Vedoucí          
             
Příprava alternujícího polyesteramidu
Cílem práce je příprava alternujícího esteramidu na bázi kaprolaktamu a kaprolaktonu. Bude připraven   vhodný monomer sledem reakcí vycházející z kyseliny aminokapronové a kaprolaktonu. Vlastnosti  připraveného alternujícího polyesteramidu budou porovnány se statistickým kopolymerem.
prof. Brožek M A      
Polyamidy na bází obnovitelných surovin
Teoretická část bude zaměřena na zmapování syntéz polyamidů polymerací monomerů získaných různými postupy z obnovitelných surovin. V experimentální práci budou připraveny vybrané vzorky těchto typů polyamidů a testována jejich citlivost k degradaci v modelových prostředích. 
prof. Brožek M A      
Příprava polyamidových nanokompozitů
Práce je zaměřena na studium možností přípravy polymerních nanokompozitů s vrstevnatými plnivy na bázi uhlíkiu.  V experimentální část práce bude provedena oxidace grafitu na grafenoxid několika postupy a jeho charakterizace. Produkt bude využit  pro přípravu nanokompozitů polyamidu 6 polymerací in situ interkalací a míšením v tavenině. 
prof.Brožek M        
Porovnání vlivu reakce kyseliny stearové a oxidu zinečnatého na vulkanizaci
Kaučuková směs se skládá z kaučuku, vulkanizačního systému a dalších přísad. Součástí vulkanizačního systému jsou aktivátory vulkanizace, mezi které řadíme kyselinu stearovou spolu s oxidem zinečnatým. Vzájemnou reakcí vzniká malé množství vody a stearát zinečnatý, který lze do kaučukových směsí přidávat i jako samostatnou chemikálii. V práci budou porovnávány systémy s různými aktivátory a studován vliv vznikající vody na vulkanizaci.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Čadek M       F
Termooxidace přírodního kaučuku
Přílišná termooxidace řetězců přírodního kaučuku může vést k znehodnocení kaučukových výrobků. Termooxidační stárnutí kaučuků se průmyslově hodnotí pomocí plasticity Wallace, resp. Indexu zachování plasticity (PRI). Vyvstávají otázky, zda-li toto měření skutečně hodnotí termooxidaci (vliv některých kationtů kovů na štěpení řetězců) a ne spíše průběh zpracování. Využití diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) může vnést nový pohled na tuto problematiku a mohlo by pomoci vyjasnit, jakým způsobem lze termooxidaci správně stanovovat. 
Ing. Čadek  M A     F
Gel v přírodním kaučuku
Gel v přírodním kaučuku, který dodnes není jednoznačně definován, má výrazný vliv na zpracování kaučuku, ale i na výsledné vlastnosti vulkanizátů. Metod stanovení obsahu gelu v kaučuku je celá řada, ale žádná z nich pořádně nekoreluje se zpracovatelskými vlastnostmi. Hlubší pochopení tvorby gelu, nalezení správné metody pro jeho stanovení a hledání návaznosti na zpracovatelské charakteristiky je cílem této práce. Ta by byla přínosná nejen pro řadu zpracovatelských závodů.
Ing. Čadek  M A     F
Příprava borsiloxanových elastických tmelů                                                   Silikonový kaučuk díky svým výborným vlastnostem (odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, změně teplot, počasí, bioinertnost, ...) nachází uplatnění v řadě oblastech a mnohdy je zcela nenahraditelný. Zavedením heteroatomu boru do hlavního siloxanového řetězce můžeme některé vlastnosti silikonového kaučuku ještě zlepšit. Borsiloxanový elastický tmel v sobě sdružuje vlastnosti vysoce viskózních kapalin s vysokou kaučukovitou elasticitou. Toho lze využít pro rehabilitaci posttraumatických a postoperačních stavů svalových partií dlaně, prstů a zápěstí. Cílem práce je připravit borsiloxanové tmely s různými obsahy aktivních i neaktivních plniv a testovat mechanické vlastnosti takto připravených tmelů.                                                                                        Ing. Kadeřábková M     B  
Podmínky přípravy směsí a vulkanizátů izoprenového kaučuku s butylkaučukem
Butylkaučuk má řadu zajímavých vlastností (nízká propustnost pro plyny, odolnost vůči ozonu, malá odrazová pružnost), proto se z jeho směsí vyrábějí například vnitřní gumy do pneumatik nebo tlumicí prvky. Zpracování tohoto kaučuku přináší řadu úskalí způsobené jeho vysokou tuhostí a nízkou lepivostí. Bude vytvořena literární rešerše na toto téma. Nalezené poznatky budou aplikovány při experimentech.
Ing. Kadeřábková M A      
Amfifilní blokové kopolymery pro samoorganizované struktury
Organické báze a další organické sloučeniny budou studovány jako iniciátory polymerací za otevření kruhu laktonů a karbonátů. Připravené kopolymery budou hodnoceny z hlediska schopnosti tvořit samoorganizované struktury typu micel a vesikul. Kopolymery mohou být využity jako nosiče nukleových kyselin v genové terapii.
Mgr. Hermanová M        
Vliv teploty na vlastnosti pryže
Zajímavé jsou zejména mechanické vlastnosti za lisovacích teplot tj 150 C a výše. Porovnejte materiály založené na různých typech kaučuků.
doc. Kuta M A      
Vliv obsahu zinku na vulkanizaci a vlastnosti pryže.
Možnosti snížení obsahu zinku v pryži volbou surovny s různým specifickým povrchem, příp. dalšími složkami kaučukových směsí. 
doc. Kuta M A      
Vliv výběru suroviny na vlastností běhounové směsi pro pneumatiky
Kombinace materiálů (kaučuk, plnivo, změkčovadlo) mohou mít dopad na vlastnosti odlišný od vlivu jednotlivých materiálů. Výsledkem by měla být optimalizace složení směsí z hlediska technického i ekonomického. 
doc. Kuta M A      
Pyrolýza pryže
Využití produktů pyrolýzy jako složek nových kaučukových směsí (např. jako sazí). Vliv vlastností surových směsí, vulkanizační charakteristiky a vlastnosi vulkanizátů.
Ing. Hrdlička M A      
Alternativní syntetické kaučuky
Syntetické kaučuky jiného než ropného původu. Srovnání vlastností kaučuků, směsí i vulkanizátů na bázi tradičních a alternativních kaučuků  např. rostlinného původu.
Ing. Hrdlička M A      
Alternativní přírodní kaučuky
Přírodní kaučuk z kořenů pampelišky Taraxacum kog-saghyz nebo keře  Guyaule Srovnání vlastností kaučuků, směsí i vulkanizátů na bázi tradičních a alternativních kaučuků.
Ing. Hrdlička M A      
Alternativní suroviny pro gumárenský průmysl
Aplikace pryskyřic, ligninů, vlákének z nitrocelulózy nebo čediče aj. Vliv na zpracovatelnost, vulkanizaci a vlastnosti vulkanizátů.
Ing. Hrdlička M A      
Forenzní analýza polymerních materiálů pomocí metody SEC
Polymery na rozdíl od nízkomolekulárních látek vykazují distribuci molárních hmotností (DMH), která je jakýmsi otiskem palce pro každý polymerní materiál.Cílem práce je pomocí rozměrově vylučovací chromatografie SEC, která dokáže stanovit  DMH, rozlišit polymerní materiály z různých zdrojů (např. vlákna).
Ing. Merna M        F
Katalytická příprava biodegradovatelných polymerů na bázi CO2
Pro řízené uvolňování léčiv nebo výrobu vstřebatelných švů se s výhodou využívají polymery degradující v tělním prostředí. Jednu potencionálně využitelnou skupinu biodegradovatelných polymerů představují lineární polyestery, které díky labilní esterové vazbě v biologickém prostředí degradují. Cílem této práce je práce proto příprava biodegradovatelných polyesterů syntetickou cestou z jednoduchých surovin jako je oxid uhličitý a epoxid.
.Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Merna M   S B  
Katalytická příprava poly-4-methyl-1-pentenu
Na rozdíl od klasických velkotonážních polyolefinů jako jsou polyethylen a polypropylen, představuje isotaktický poly-4-methyl-1-penten speciální polymerní materiál s teplotou tání přes 250°C a výbornou transparencí. To ho předurčuje pro optické aplikace nebo speciální laboratorní nádobí schopné tepelné sterilizace.
Cílem této práce je syntéza poly-4-methyl-1-penten pomocí stereospecifických niklových katalyzátorů.
Ing. Merna M A      
Příprava blokových kopolymerů na bázi syntetického polyhydroxybutyrátu
Cílem práce je příprava syntetického polyhydroxybutyrátu s řízeným indexem isotakticity polymerací butyrolaktonu a modifikace jeho koncových skupin tak, aby mohly být využity jako růstová centra pro polymerace jiných cyklických esterů tvořících další blok. Takto připravené biodegradovatelné blokové kopolymery mohou být využity např. pro enkapsulaci léčiv.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Merna M   S B  
Příprava modelových blokových kopolymerů na bázi olefinů
Cílem této práce je za pomocí metod řízené koordinační polymerace připravit (multi)blokové kopolymery sloužící jako modelové systémy pro studium polyolefinů s vícefázovou strukturou (např. houževnatý polypropylen pro aplikace v automobilovém průmyslu) a přispět tak k designu materiálů nových.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Merna M A      
Příprava částic na bázi dendritického polyethylenu
Pomocí palladnatých katalyzátorů lze dosáhnout struktury vysoce větveného, dendritického, PE (dPE), který již není schopen krystalizace a má zcela odlišné vlastnosti oproti komerčně vyráběným typům. Do struktury dPE lze zabudovat funkční skupiny umožňující polymeraci hydrofilních monomerů. Cílem této práce je příprava amfifilních částic s hydrofobním dPE jádrem, ze kterého budou vydou vyrůstat rouby polárních řetězců. Takto připravené polymery mohou nalézt uplatnění i v biomedicinální oblasti, např. pro enkapsulaci léčiv. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Merna M   S B  
Hydrofilní epoxidové pryskyřice Teoretická a experimentální práce zaměřená především na syntézu a vlastnosti  dosud málo prostudovaných hydrofilních epoxidových pryskyřic a jejich využití v medicíně. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie. Ing. Kalousková M   S B  
PVC pasty.
Teoretická i experimentální práce zaměřená na studium vlastností past PVC a vlastností (např. chemická odolnost) konečných výrobků připravených máčením.
Ing. Kalousková M        
Stabilizace polyvinylchloridu systémy na bázi syntetického hydrotalcitu
Použití syntetického hydrotalcitu v stabilizačních systémech pro PVC umožňuje omezit podíl podíl těžkých kovů v klasických stabilizátorech, předmětem práce je studium  vlivu syntetického hydrotalcitu na tepelnou stabilitu, odolnost stárnutí , hoření, popř. na fyzikální vlastnosti směsí PVC - teoretická a experimentální práce.
Ing. Kalousková M A      
Vliv struktury změkčovadla na odolnost stárnutí folií z polyvinylchloridu
Migrace změkčovadla z polymerních materiálů vede k deterioraci jejich vlastností důležitých z hlediska aplikace. Cílem práce je studium chování  měkčených PVC  folií v průběhu umělého stárnutí.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Kalousková M        F
Využití biodegradabilních polymerů na bázi kaprolaktonu ve funkci změkčovadel pro polyvinylchlorid
Studium vlivu přípravy směsí PVC měkčených polykaprolaktonem na jejich fyzikální vlastnosti-experimentální a teoretická práce.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Kalousková M   S    
Polyimidy obsahující aditiva
Polyimidy jsou všestranně odolné polymery s využitím zejména v (mikro)elektronice, leteckém průmyslu a jako separační membrány. Dalšího příznivého ovlivnění jejich vlastností může být dosaženo  kombinací s vhodnými přísadami (aditivy). Postupy přípravy takových materiálů však většinou nemohou zaručit dosažení teoreticky požadovaného množství aditiva v polyimidové matrici. Práce proto bude zaměřena jednak na další optimalizaci přípravy materiálů, ale zejména na posouzení vhodnosti vybraných instrumentálních technik pro stanovení skutečného zastoupení aditiva v materiálu. 
prof. Sysel M       F
Příprava a charakterizace všestranně odolných polyimidů
Vlastnosti polyimidů lze účinně řídit jejich chemickým složením a morfologií. Cílem práce bude příprava polyimidů s předpokladem celkové odolnosti, které však zároveň budou dále zpracovatelné. Splnění předpokladu všestranné odolnosti (termické, mechanické, chemické) bude hodnoceno déledobými, vzájemně provázanými testy.
prof. Sysel M A      
Vliv složení vysoce větvených polyimidů na jejich vlastnosti
Vysoce větvené polymery představují perspektivní materiály pro řadu pokročilých aplikací (např. separační technologie). V případě vysoce větvených polyimidů je tento příznivý výhled zvýrazněn jejich všestrannou odolností. Budou připraveny vysoce větvené polyimidy lišící se svým složením a bude sledován vliv tohoto aspektu na vlastnosti (zejména termické a transportní) finálních produktů.
prof. Sysel M        
Polyimidy s omezenou životností
Polyimidy jsou speciální polymery vyznačující se všestrannou odolností ve velmi širokém teplotním rozsahu. Tyto vlastnosti jsou generovány jejich chemickým složením a morfologií. Pro určité aplikace, např. i některá potenciální využití ve farmacii, je však žádoucí, aby materiál po určité době začal pozbývat své vlastnosti. V práci bude studována příprava a základní vlastnosti polyimidů na bázi výchozích sloučenin dávajících předpoklad pro naplnění uvedeného požadavku.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
prof. Sysel M   S    
Alifatické polykarbonáty a jejich kopolymery s postranními funkčními skupinami
Práce bude zaměřena na shrnutí možností přípravy cyklických monomerů se zabudovanou hydroxylovou, karboxylovou a amino skupinou a jejich polymerací za vzniku polymerů s postranními funkčními skupinami.  Vybrané kopolymery budou převedeny na částice a bude studována změna jejich morfologie v závislosti na hodnotě pH prostředí.                                                                                                                      
Mgr. Hermanová M        
Netradiční iniciátory polymerace laktonů
Biologicky rozložitelné polymerní materiály připravené polymerací laktonů a laktidu či jejich kopolymerací nacházejí uplatnění v medicině a farmacii. K iniciaci polymerace se většinou využívají iniciátory na bází cínu, hliníku apod. Cílem práce je zmapovat využití iniciátorů biogenních prvků na bázi hořčíku a vápníku při polymeraci kaprolaktonu včetně praktického odzkoušení jejich aktivity. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Malinová M   S B  
Hybridní architektury polysacharid-poly(2-alkyl-2-oxazolin) pro biomedicínské aplikace
Práce je zaměřena na syntézu a studium fyzikálně-chemických vlastností termoresponzivních hybridních polymerních architektur na bázi beta glukanu jako potenciálních léčiv pro bimodální radioimunoterapii nádorových onemocnění.
Ing. Malinová M     B  

Témata bakalářských prací pro rok 2016/2017

Biomateriály pro medicínské využití

Studijní program: Biomateriály pro medicínské využití

Degradace kopolyesterů na bázi laktidu a ε-kaprolaktonu

Brožek Jiří, prof. Ing. CSc. ( bro...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře informace o polymléčné kyselině a kopolyesterech na bázi laktidu a ε-kaprolaktonu a jeich využití v biomedicinálních aplikacích, zaměřte se na způsoby jejich přípravy.
2. Připravte laktid depolymerací kyseliny polymléčné a několik vzorků semikrystalických kopolyesterů kopolymerací laktidu a ε-kaprolaktonu iniciovanou sloučeninami cínu a hořčíku. Vyhodnoťte vliv podmínek kopolymerace na složení kopolymeru, jeho průměrnou molární hmotnost a termické vlastnosti.
3. Vyhodnoťte citlivost vzorků kopolymerů ve formě mikrosfér či fólií k degradaci v modelových prostředích.
4. Získané výsledky kriticky vyhodnoťte a sepište bakalářskou práci.

Příprava polyamidů se zvýšenou citlivostí k biologické rozložitelnosti

Roda Jan, prof. Ing. CSc. ( r...@vscht.cz)
Zásady: 1.Vypracuje literární přehled k tématu bakalářské práce – shrňte možnosti kopolymerací ϵ-kaprolaktamu s laktony a způsoby posuzování biodegradace polymerních materiálů (polyesteramidů).
2.Prostudujte aniontovou kopolymeraci ϵ-kaprolaktamu s γ-butyrolaktonem a ϵ-kaprolaktonem iniciovanou ϵ-kaprolaktammagnesium bromidem při teplotách pod bodem tání kopolymeru Stanovte stupeň přeměny monomerů a základní termické a mechanické vlastnosti (ko)polymerů.
3.Vyhodnoťte citlivost vzorků ve formě folií k degradaci v modelových podmínkách.
4.Vyhodnoťte kriticky získané výsledky a sepište bakalářskou práci.

Příprava silikonhydrogelového materiálu pro kontaktní čočky

Malinová Lenka, Ing. Ph.D. ( len...@vscht.cz)
Zásady: 1. V literatuře vyhledejte informace o vývoji materiálů pro kontaktní čočky, možnostech přípravy materiálů vhodných pro silikonhydrogelové kontaktní čočky a jejich vlastnostech.
2. Připravte silikonhydrogelové materiály a proveďte základní charakterizaci připravených materiálů.
3. Získané výsledky vyhodnoťte a sepište bakalářskou práci.

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Studijní program: Forenzní analýza

Odolnost polyamidů vůči posypovým materiálům

Brožek Jiří, prof. Ing. CSc. ( bro...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře informace o polyamidových konstrukčních materiálech. Zaměřte se na způsoby výroby polyamidu 6, jeho vlastnosti a odolnost vůči chemikáliím.
2. Připravte vzorky polyamidu 6 a jeho modifikovaných typů s různou architekturou aniontovou (ko)polymerací ε-kaprolaktamu.
3. Vyhodnoťte odolnost připravených vzorků vůči posypovým materiálům - roztokům chloridu vápenatého.
4. Porovnejte vybrané mechanické a termické vlastnosti exponovaných vzorků s výchozími materiály.
5. Získané výsledky kriticky vyhodnoťte a sepište bakalářskou práci.

Příprava polyalkenových standardů s definovaným větvením

Merna Jan, doc. Ing. Ph.D. ( Jan...@vscht.cz)
Zásady: 1. Proveďte literární rešerši zaměřenou na metody charakterizace stanovení větvení polyalkenů (SCB a LCB)
2. Pomocí dostupných diiminových katalyzátorů připravte polyalkeny s co nejširším rozsahem počtu větví
3. Připravené polymery charakterizujte pomocí SEC, IR a 1H NMR, u vybraných vzorků pomocí 13C NMR spektroskopie. Na základě NMR měření nakalibrujte výsledky IR (ATR).
4. Pomocí kalibrace získané z měření připravených vzorků analyzujte průmyslově relevantní polymery (např. LDPE, kopolymery propenu) pomocí metody HT SEC s on-line IR detekcí.
5. Získané výsledky sepište a zhodnoťte v bakalářské práci

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)

Studijní program: Forenzní analýza

Stárnutí knižních desek z polyvinylchloridu

Kalousková Radka, Ing. CSc. ( kal...@vscht.cz)
Zásady: 1.Vyhledejte a zpracujte literární údaje týkající se využití PVC při přípravě umělých usní a folií aplikovaných při výrobě knižních desek
2.Připravte folie PVC, které svým složením podobají materiálům používaným k přípravě knižních desek dnes v 60 až 80 letech minulého století, podrobte je stárnutí v xenonové komoře.
3. Vyhodnoťte experimentální výsledky, diskutujte je mezi sebou, charakterizujte vliv složení na odolnost stárnutí směsí

Chemie a technologie materiálů

Studijní program: Aplikovaná chemie a materiály

Gelové mezivrstvy protipožárních skel

Roda Jan, prof. Ing. CSc. ( r...@vscht.cz)
Zásady: 1.Vypracuje literární přehled k tématu bakalářské práce - shrňte základní typy a konstrukce protipožárních skel, základní typy hydrogelů (syntéza, vlastnosti a jejich stanovení) a porovnejte je s gelovou vrstvou protipožárního skla.
2.Proveďte analýzu reálné gelové vrstvy protipožárního skla – především stanovte obsah vody, anorganických solí, solu a gelu, sledujte botnání ve vodě a směsných rozpouštědlech.
3.Proveďte modelové přípravy gelové vrstvy na vzduchu a pod inertní atmosférou. Sledujte přípravu čistého gelu a za přídavku anorganických solí, analyzujte průběh procesu připravené modelové hydrogely na podkladě výsledků bodu 2.
4.Pokuste se osvětlit důvody síťování teoreticky dvoufunkčního monomeru při polymeraci.
5.Zpracujte kriticky výsledky a sepište bakalářskou práci.

Příprava kompozitů poly(L-mléčné kyseliny) s vrstevnatými plnivy

Malinová Lenka, Ing. Ph.D. ( len...@vscht.cz)
Zásady: 1. V literatuře vyhledejte informace o možnostech míšení poly(mléčné kyseliny) s různými plnivy, dále se zaměřte na vlastnosti a použití těchto materiálů.
2. Připravte kompozity poly(L-mléčné kyseliny) s vrstevnatými plnivy pomocí mikroextruderu.
3. Proveďte základní charakterizaci připravených materiálů.
4. Získané výsledky vyhodnoťte a sepište bakalářskou práci.

Syntéza a výroba léčiv

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Polymerní systémy pro enkapsulaci léčiv

Hermanová Soňa, Mgr. Ph.D. ( son...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše na téma přípravy cyklických karbonátů s dusíkatými funkčními skupinami a jejich homo- a kopolymerací s laktony a cyklickými karbonáty.
2. Příprava kopolymerů na bázi poly(ε-kaprolaktonu) a poly(trimethylenkarbonátu).
3. Převedení kopolymerů do formy částic a jejich charakterizace metodou dynamického rozptylu světla.
4. Zpracování výsledků a sepsání práce.

Studium interakcí mezi léčivem a polymerem s využitím termické analýzy

Hermanová Soňa, Mgr. Ph.D. ( son...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše na téma uplatnění metod termické analýzy při studiu částic a výchozího polymeru na bázi poly(ε-kaprolaktonu) a dalších polyesterů, samotného ibuprofenu jako modelového léčiva a částic s enkapsulovaným ibuprofenem.
2. Příprava částic s enkapsulovaným ibuprofenem, jejich charakterizace metodou dynamického rozptylu světla a stanovení obsahu léčiva v částicích metodou UV spektroskopie.
3. Provedení termické analýzy vybraných vzorků polymeru, částic, částic s léčivem a samotného ibuprofenu.
4. Zpracování výsledků a sepsání práce.
Aktualizováno: 22.3.2017 15:45, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi