Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Bakalářské studium → Témata BP
iduzel: 14406
idvazba: 40252
šablona: stranka
čas: 22.6.2018 16:45:18
verze: 4411
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Předběžná témata bakalářských prací Ústav polymerů

Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.

Předběžná témata bakalářských prací pro rok 2018/2019 Vedoucí                
Příprava alternujícího polyesteramidu
Cílem práce je příprava alternujícího esteramidu na bázi kaprolaktamu a kaprolaktonu. Bude připraven   vhodný monomer sledem reakcí vycházející z kyseliny aminokapronové a kaprolaktonu. Vlastnosti  připraveného alternujícího polyesteramidu budou porovnány se statistickým kopolymerem.
prof.Brožek M A            
Polyamidy na bází obnovitelných surovin
Teoretická část bude zaměřena na zmapování syntéz polyamidů připravených polymerací monomerů získaných různými postupy z obnovitelných surovin. V experimentální práci budou připraveny vybrané vzorky těchto typů polyamidů a testována jejich citlivost k degradaci v modelových prostředích. 
prof.Brožek M A            
Příprava polyamidových nanokompozitů
Práce je zaměřena na studium možností přípravy polymerních nanokompozitů s vrstevnatými plnivy na bázi uhlíku.  V experimentální část práce bude provedena oxidace grafitu na grafenoxid několika postupy a jeho charakterizace. Produkt bude využit  pro přípravu nanokompozitů polyamidu 6 polymerací in situ interkalací a míšením v tavenině. 
prof.Brožek M A            
Studium vlastností kompozitů polymer-grafen pokročilými in-situ technikami
Uhlíkaté kompozity jsou v současné době stále více se rozšiřujícím materiálem využívaným v automobilovém průmyslu. Nejvíce jsou takto využívané laminátové kompozity s plnivem z uhlíkatých vláken, nicméně velká budoucnost je v tomto ohledu předpovídána plnivům na bázi uhlíkatých nanotrubiček či grafenu. Cílem této bakalářské práce bude příprava kompozitů vybraných polymerů s grafenem, a to jak v makroskopickém měřítku, tak i modelových vzorků pro mikroskopická pozorování, a jejich následná charakterizace. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.                                             
Ing.Čadek  M A         F  
Vývoj speciálních materiálů pro 3D tisk
3D tisk je moderní a rychle se rozvíjející technologie, která dovoluje nejen urychlit a zlevnit výrobu prototypů nejrůznějších výrobků, ale může být využita i na výrobu zcela funkčních produktů, které by ani doposud běžně používanými výrobními prostředky nemohly být zhotoveny. Cílem této bakalářské práce bude připravit směsi polymerů s plnivy, které mají unikátní vlastnosti. Výrobky připravené 3D tiskem z těchto směsí by měly mít unikátní vlastnosti, kterých v současné době nelze dosáhnout s běžně používanými polymery pro 3D tisk.
Ing.Čadek  M              
Vliv vlákenných nanoplniv na vlastnosti pryží
Práce je zaměřena na možnosti využití vlákenných nanoplniv na bázi oxidu křemičitého v pryžích. Vlastnosti těchto materiálů budou porovnány s vlastnostmi pryží obsahující běžně používané amorfní nanoplnivo - siliku (taktéž oxid křemičitý). 
Ing. Kadeřábková M              

Příprava borsiloxanových elastických tmelů       

Silikonový kaučuk díky svým výborným vlastnostem (odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, změně teplot, počasí, bioinertnost, ...) nachází uplatnění v řadě oblastech a mnohdy je zcela nenahraditelný. Zavedením heteroatomu boru do hlavního siloxanového řetězce můžeme některé vlastnosti silikonového kaučuku ještě zlepšit. Borsiloxanový elastický tmel v sobě sdružuje vlastnosti vysoce viskózních kapalin s vysokou kaučukovitou elasticitou. Toho lze využít pro rehabilitaci posttraumatických a postoperačních stavů svalových partií dlaně, prstů a zápěstí. Cílem práce je připravit borsiloxanové tmely s různými obsahy aktivních i neaktivních plniv a testovat mechanické vlastnosti takto připravených tmelů.  Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.                                                                                    

Ing.Kadeřábková M         B    

Podmínky přípravy směsí a vulkanizátů izoprenového kaučuku s butylkaučukem.    

Butylkaučuk má řadu zajímavých vlastností (nízká propustnost pro plyny, odolnost vůči ozonu, malá odrazová pružnost), proto se z jeho směsí vyrábějí například vnitřní gumy do pneumatik nebo tlumicí prvky. Zpracování tohoto kaučuku přináší řadu úskalí způsobené jeho vysokou tuhostí a nízkou lepivostí. Bude vytvořena literární rešerše na toto téma. Nalezené poznatky budou aplikovány při experimentech.

Ing. Kadeřábková M A            
Amfifilní blokové kopolymery pro samoorganizované struktury
Organické báze a další organické sloučeniny budou studovány jako iniciátory polymerací za otevření kruhu laktonů a karbonátů. Připravené kopolymery budou hodnoceny z hlediska schopnosti tvořit samoorganizované struktury typu micel a vesikul. Kopolymery mohou být využity jako nosiče nukleových kyselin v genové terapii. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Mgr.Hermanová M           F  
Termoplastické materiály z pryžového odpadu
Spojení částic drtě z odpadní pryže termoplastickým pojivem nabízí možnost, jak získat kompaktní materiál s vlastnostmi podobnými termoplastickým elastomerům. Na základě provedené literární rešerše na dané téma a bude vyzkoušeno několik pojiv a změřeny základní vlastnosti produktů.
doc. Kuta M A            
Vliv obsahu zinku na vulkanizaci a vlastnosti pryže.             
Možnosti snížení obsahu zinku v pryži. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
doc. Kuta M A B          
Vliv výběru suroviny na vlastností běhounové směsi pro pneumatiky
Kombinace materiálů (kaučuk, plnivo, změkčovadlo) mohou mít dopad na vlastnosti odlišné od součtu  vlivu jednotlivých materiálů. 
doc.Kuta M A            
Alternativní suroviny pro gumárenský průmysl
Aplikace pryskyřic, ligninů, vlákének z nitrocelulózy nebo čediče aj. Vliv na zpracovatelnost, vulkanizaci a vlastnosti vulkanizátů. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing. Hrdlička M A B          

Příprava kopolymerů ethylenu s polárními monomery     

 Cílem práce je příprava náhodných kopolymerů ethylenu s polárními monomery (akryláty, substituované alkeny) pomocí tolerantních katalytických systémů. Tyto kopolymery je možno využít pro přípravu roubovaných kopolymerů, kde zabudované funkční skupiny budou sloužit jako iniciační skupiny polymerace cyklických monomerů (lakton, laktam).

Ing.Merna M              
Katalytická příprava biodegradovatelných polymerů na bázi CO2
Pro řízené uvolňování léčiv nebo výrobu vstřebatelných švů se s výhodou využívají polymery degradující v tělním prostředí. Jednu potencionálně využitelnou skupinu biodegradovatelných polymerů představují lineární polyestery, které díky labilní esterové vazbě v biologickém prostředí degradují. Cílem této práce je práce proto příprava biodegradovatelných polyesterů syntetickou cestou z jednoduchých surovin jako je oxid uhličitý a epoxid.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing.Merna M       S B    
Polyimidy s omezenou životností
Polyimidy jsou speciální polymery vyznačující se všestrannou odolností ve velmi širokém teplotním rozsahu. Tyto vlastnosti jsou generovány jejich chemickým složením a morfologií. Pro určité aplikace, např. i některá potenciální využití ve farmacii, je však žádoucí, aby materiál po určité době začal pozbývat své vlastnosti. V práci bude studována příprava a základní vlastnosti polyimidů na bázi výchozích sloučenin dávajících předpoklad pro naplnění uvedeného požadavku.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
prof. Sysel M       S      
Příprava a charakterizace všestranně odolných polyimidů
Vlastnosti polyimidů lze účinně řídit jejich chemickým složením a morfologií. Cílem práce bude příprava polyimidů s předpokladem celkové odolnosti, které však zároveň budou dále zpracovatelné. Splnění předpokladu všestranné odolnosti (termické, mechanické, chemické) bude hodnoceno déledobými, vzájemně provázanými testy.
prof. Sysel M A            
Příprava modelových blokových kopolymerů na bázi olefinů
Cílem této práce je za pomocí metod řízené koordinační polymerace připravit (multi)blokové kopolymery sloužící jako modelové systémy pro studium polyolefinů s vícefázovou strukturou (např. houževnatý polypropylen pro aplikace v automobilovém průmyslu) a přispět tak k designu materiálů nových.
Ing.Merna M A            

Příprava částic na bázi dendritického polyethylenu    

Pomocí palladnatých katalyzátorů lze dosáhnout struktury vysoce větveného, dendritického, PE (dPE), který již není schopen krystalizace a má zcela odlišné vlastnosti oproti komerčně vyráběným typům. Do struktury dPE lze zabudovat funkční skupiny umožňující polymeraci hydrofilních monomerů. Cílem této práce je příprava amfifilních částic s hydrofobním dPE jádrem, ze kterého budou vydou vyrůstat rouby polárních řetězců. Takto připravené polymery mohou nalézt uplatnění i v biomedicinální oblasti, např. pro enkapsulaci léčiv. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.

Ing.Merna M       S B    

Hydrofilní epoxidové pryskyřice       

Teoretická a experimentální práce zaměřená především na syntézu a vlastnosti  dosud málo prostudovaných hydrofilních epoxidových pryskyřic a jejich využití v medicíně. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.

Ing.Kalousková M       S B    

PVC pasty.            

  Teoretická i experimentální práce zaměřená na studium vlastností past PVC a vlastností (např. chemická odolnost) konečných výrobků připravených máčením.

Ing.Kalousková M              
Stabilizace polyvinylchloridu systémy na bázi syntetického hydrotalcitu
Použití syntetického hydrotalcitu v stabilizačních systémech pro PVC umožňuje omezit podíl podíl těžkých kovů v klasických stabilizátorech, předmětem práce je studium  vlivu syntetického hydrotalcitu na tepelnou stabilitu, odolnost stárnutí , hoření, popř. na fyzikální vlastnosti směsí PVC - teoretická a experimentální práce.
Ing.Kalousková M A            
Vliv struktury změkčovadla na odolnost stárnutí folií z polyvinylchloridu
Migrace změkčovadla z polymerních materiálů vede k deterioraci jejich vlastností důležitých z hlediska aplikace. Cílem práce je studium chování  měkčených PVC  folií v průběhu umělého stárnutí.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing.Kalousková M            F  
Využití biodegradabilních polymerů na bázi kaprolaktonu ve funkci změkčovadel pro polyvinylchlorid
Studium vlivu přípravy směsí PVC měkčených polykaprolaktonem na jejich fyzikální vlastnosti-experimentální a teoretická práce.
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing.Kalousková M       S      
Netradiční iniciátory polymerace cyklických monomerů
Biologicky rozložitelné polymerní materiály připravené polymerací laktonů a laktidu či jejich kopolymerací nacházejí uplatnění v medicíně a farmacii. K iniciaci polymerace se většinou využívají iniciátory na bází cínu, hliníku apod. Cílem práce je zmapovat využití iniciátorů biogenních prvků na bázi hořčíku a vápníku při polymeraci cyklických monomerů včetně praktického odzkoušení jejich aktivity. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing.Malinová M B     S      
Vstřebatelné kostní cementy
Práce bude zaměřena na shrnutí možností přípravy vstřebatelných kostních cementů, které se používají k ukotvení protéz. Připravené kostní cementy budou dále různě plněny, testována jejich doba vytvrditelnosti a degradace. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Ing.Malinová M B            
Příprava blokových kopolymerů na bázi polyamidu a polyethylenu
Vysoce větvený polyethylen je amorfní materiál, jehož kombinace s polárními bloky ve struktuře blokových kopolymerů vede ke zlepšení rázové houževnatosti materiálu. Práce bude zaměřena na přípravu funkcionalizovaného polyethylenu, jeho využití jako makroiniciátoru pro polymeraci kaprolaktamu a otestování mechanických vlastností připraveného materiálu. 
Ing.Malinová M              
Polyimidy obsahující aditiva
Polyimidy jsou všestranně odolné polymery s využitím zejména v (mikro)elektronice, leteckém průmyslu a jako separační membrány. Dalšího příznivého ovlivnění jejich vlastností může být dosaženo  kombinací s vhodnými přísadami (aditivy). Postupy přípravy takových materiálů však většinou nemohou zaručit dosažení teoreticky požadovaného množství aditiva v polyimidové matrici. Práce proto bude zaměřena jednak na další optimalizaci přípravy materiálů, ale zejména na posouzení vhodnosti vybraných instrumentálních technik pro stanovení skutečného zastoupení aditiva v materiálu.  Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
prof. Sysel M           F  
 Blokové kopolymery pro resorbovatelné skafoldy
Organické báze a další organické sloučeniny budou studovány jako iniciátory polymerací za otevření kruhu laktonů a karbonátů. Budou připraveny kopolymery s různým poměrem komonomerních jednotek.  Vybrané materiály budou studovány z hlediska mechanických vlastností a rozložitelnosti za fyziologických podmínek. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.
Mgr. Hermanová M         B    
Funkcionalizované alifatické  polykarbonáty pro medicinální aplikace 
Práce bude zaměřena na shrnutí možností přípravy funkcionalizovaných  cyklických monomerů přinášející náboj na postranní skupině v polymerním řetězci.  Připravené polymery budou hodnoceny z hlediska interakcí s nukleovými kyselinami.    Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.                                                
Mgr. Hermanová M       S   F  
Roztokové vlastnosti kyseliny hyuluronové
Práce  bude zaměřena na roztokové vlastnosti kyseliny hyulurovné, které jsou závislé na iontové síle rozpouštědla. Dále bude studováno samouspořádávání vrstevnatých plniv z vodných disperzí, kde vazebným prostředkem bude kyselina hyuluronová.  Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.                                             
prof. Brožek M         B    
Porovnání vlivu reakce kyseliny stearové a oxidu zinečnatého na vulkanizaci
Kaučuková směs se skládá z kaučuku, vulkanizačního systému a dalších přísad. Součástí vulkanizačního systému jsou aktivátory vulkanizace, mezi které řadíme kyselinu stearovou spolu s oxidem zinečnatým. Vzájemnou reakcí vzniká malé množství vody a stearát zinečnatý, který lze do kaučukových směsí přidávat i jako samostatnou chemikálii. V práci budou porovnávány systémy s různými aktivátory a studován vliv vznikající vody na vulkanizaci. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.                                             
Ing.Čadek M           F  
Gel v přírodním kaučuku
Gel v přírodním kaučuku, který dodnes není jednoznačně definován, má výrazný vliv na zpracování kaučuku, ale i na výsledné vlastnosti vulkanizátů. Metod stanovení obsahu gelu v kaučuku je celá řada, ale žádná z nich pořádně nekoreluje se zpracovatelskými vlastnostmi. Hlubší pochopení tvorby gelu, nalezení správné metody pro jeho stanovení a hledání návaznosti na zpracovatelské charakteristiky je cílem této práce. Ta by byla přínosná nejen pro řadu zpracovatelských závodů. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.   
Ing.Čadek  M A         F  
Silikonový kaučuk plněný nanovlákny                                                                                                     Silikonový kaučuk díky svým horším mechanickým vlastnostem bývá často plněn. K plnění se nejčastěji používají aktivní plniva jako např. pyrogenní oxid křemičitý. Nevýhodou tohoto plniva je velká prašnost při zpracování. Bakalářská práce bude zaměřena na přípravu směsí silikonového kaučuku s křemičitými nanovlákny, která budou obohacena stříbrem pro vývoj antibakteriálního materiálu. Připravenou směs bude možno použít pro vývoj materiálů v kontaktu s lidským tělem. Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie. Ing. Kadeřábková M         B    

Témata bakalářských prací pro rok 2017/2018

Aktualizováno: 16.2.2018 09:13, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi