Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Bakalářské studium → Témata BP
iduzel: 14406
idvazba: 40252
šablona: stranka
čas: 28.6.2022 23:24:03
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Předběžná témata bakalářských prací Ústav polymerů

Výběr předběžných témat bakalářských prací
Zadání bakalářské práce je podmíněno absolvováním zkoušky z Makromolekulární chemie.

Předběžná témata bakalářských prací pro rok 2019/2020

Vedoucí Konzultant          
Příprava koncově funkcionalizovaných polyolefinů a blokových polymerů
Cílem této práce je vhodnou terinační reakcí konvertovat růstová centra polyolefinů připravených živou koordinační polymerací na funkční skupiny (-OH, NH2, esterové). Koncové skupiny pak v dalším kroku syntézy mohou sloužit jako iniciační místa pro přípravu blokových kopolymerů, které se mohou samouspořádavat do formy nanočástic. Finální produkty mají potenciál využití jak technických tak biomedicínských aplikacích.
doc. Merna   M A S B  
Příprava částic na bázi dendritického polyethylenu
Pomocí palladnatých katalyzátorů lze dosáhnout struktury vysoce větveného, dendritického, PE (dPE), který již není schopen krystalizace a má zcela odlišné vlastnosti oproti komerčně vyráběným typům. Do struktury dPE lze zabudovat funkční skupiny umožňující polymeraci hydrofilních monomerů. Cílem této práce je příprava amfifilních částic s hydrofobním dPE jádrem, ze kterého budou vydou vyrůstat rouby polárních řetězců. Takto připravené polymery mohou nalézt uplatnění i v biomedicinální oblasti, např. pro enkapsulaci léčiv.
doc. Merna Mgr. Hermanová M   S B  
Příprava kopolymerů ethylenu s polárními monomery
Cílem práce je příprava náhodných kopolymerů ethylenu s polárními monomery (akryláty, substituované alkeny) pomocí tolerantních katalytických systémů. Tyto kopolymery je možno využít pro přípravu roubovaných kopolymerů, kde zabudované funkční skupiny budou sloužit jako iniciační skupiny polymerace cyklických monomerů (lakton, laktam) nebo radikálové polymerace polárních vinylických monomerů. Roubované kopolymery mohou sloužit pro přípravu amfifilních polymerních  nanočástic (nosiče, nanoreaktory) nebo jako kompatibilizátory polymerních blendů.
doc. Merna   M A S (B)  
Katalytická příprava biodegradovatelných polymerů na bázi CO2
Pro řízené uvolňování léčiv nebo výrobu vstřebatelných švů se s výhodou využívají polymery degradující v tělním prostředí. Jednu potencionálně využitelnou skupinu biodegradovatelných polymerů představují lineární polyestery, které díky labilní esterové vazbě v biologickém prostředí degradují. Cílem této práce je práce proto příprava biodegradovatelných polyesterů syntetickou cestou z jednoduchých surovin jako je oxid uhličitý a epoxid.
doc. Merna   M   S B  
Příprava alternujícího polyesteramidu
Cílem práce je příprava alternujícího esteramidu na bázi kaprolaktamu a kaprolaktonu. Bude připraven   vhodný monomer sledem reakcí vycházející z kyseliny aminokapronové a kaprolaktonu. Vlastnosti  připraveného alternujícího polyesteramidu budou porovnány se statistickým kopolymerem.
prof. Brožek Ing. Malinová M A      
Polyamidy na bázi obnovitelných surovin
Teoretická část bude zaměřena na zmapování syntéz polyamidů připravených polymerací monomerů získaných různými postupy z obnovitelných surovin. V experimentální práci budou připraveny vybrané vzorky těchto typů polyamidů a testována jejich citlivost k (bio)degradaci v modelových prostředích.
prof. Brožek Ing. Benešová M A   B  
Příprava nanokompozitů polyamid 6/grafen oxid in situ polymerací
Práce je zaměřena na  přípravu polymerních nanokompozitů s vrstevnatými plnivy na bázi uhlíku.  V experimentální část práce bude provedena oxidace grafitu na grafen oxid několika postupy a jeho charakterizace. Produkt bude využit  pro přípravu nanokompozitů polyamidu 6 polymerací in situ interkalací a míšením v tavenině.
prof. Brožek Ing. Minář M A      
Příprava borsiloxanových elastických tmelů
Silikonový kaučuk díky svým výborným vlastnostem (odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, změně teplot, počasí, bioinertnost, ...) nachází uplatnění v řadě oblastech a mnohdy je zcela nenahraditelný. Zavedením heteroatomu boru do hlavního siloxanového řetězce můžeme některé vlastnosti silikonového kaučuku ještě zlepšit. Borsiloxanový elastický tmel v sobě sdružuje vlastnosti vysoce viskózních kapalin s vysokou kaučukovitou elasticitou. Toho lze využít pro rehabilitaci posttraumatických a postoperačních stavů svalových partií dlaně, prstů a zápěstí. Cílem práce je připravit borsiloxanové tmely s různými obsahy aktivních i neaktivních plniv a testovat mechanické vlastnosti takto připravených tmelů.                                                                    
Ing. Kadeřábková   M     B  
Podmínky přípravy směsí a vulkanizátů izoprenového kaučuku s butylkaučukem
Butylkaučuk má řadu zajímavých vlastností (nízká propustnost pro plyny, odolnost vůči ozonu, malá odrazová pružnost), proto se z jeho směsí vyrábějí například vnitřní gumy do pneumatik nebo tlumicí prvky. Zpracování tohoto kaučuku přináší řadu úskalí způsobené jeho vysokou tuhostí a nízkou lepivostí. Bude vytvořena literární rešerše na toto téma. Nalezené poznatky budou aplikovány při experimentech. 
Ing. Kadeřábková   M A      
Materiály pro FDM 3D tisk
3D tisk je moderní a rychle se rozvíjející technologie, která dovoluje nejen urychlit a zlevnit výrobu prototypů nejrůznějších výrobků, ale může být využita i na výrobu zcela funkčních produktů, které by ani doposud běžně používanými výrobními prostředky nemohly být zhotoveny. Cílem této bakalářské práce bude připravit směsi polymerů s plnivy, které mají unikátní vlastnosti. Výrobky připravené 3D tiskem z těchto směsí by měly mít unikátní vlastnosti, kterých v současné době nelze dosáhnout s běžně používanými polymery pro 3D tisk.
Ing. Kadeřábková   M        
Využití skořápek vlašských ořechů jako gumárenského plniva
Současným trendem je využití obnovitelných zdrojů surovin. Produkce vlašských ořechů v posledních 10 letech rapidně vzrostla, což s sebou přináší spoustu odpadu v podobě skořápek. Práce je zameřena na možnosti využití namletých skořápek jako plniva gumárenských směsí.  
Ing. Kadeřábková   M        
Směsi gumového prachu z odpadní pryže s latexem
Gumový prach se získává mletím pryže z odpadních pneumatik. Nevýhodou je jeho velká prašnost při dalším zpracování. Práce je zaměřena na přípravu granulátu, případně briket z gumového prachu, které usnadní další manipulaci a zpracování této suroviny.
Ing. Kadeřábková   M A      
Porovnání vlivu reakce kyseliny stearové a oxidu zinečnatého na vulkanizaci
Kaučuková směs se skládá z kaučuku, vulkanizačního systému a dalších přísad. Součástí vulkanizačního systému jsou aktivátory vulkanizace, mezi které řadíme kyselinu stearovou spolu s oxidem zinečnatým. Vzájemnou reakcí vzniká malé množství vody a stearát zinečnatý, který lze do kaučukových směsí přidávat i jako samostatnou chemikálii. V práci budou porovnávány systémy s různými aktivátory a studován vliv vznikající vody na vulkanizaci. Získané výsledky mohou objasnit některé problémy vyskytující se v podnicích zpracovávajících kaučukové směsi (např. výroba pneumatik, hadic, atp.).
Ing. Čadek   M A     (F)
Biodegradabilní materiály na bázi škrobu a latexu přírodního kaučuku
Biodegradabilní plasty jsou zaváděny z důvodu omezení skleníkových plynů, které vznikají při spalování plastů vyrobených z fosilních zdrojů. Při výrobě bioplastů se vychází z rostlinného organického materiálu. Plastifikací škrobového prášku lze získat tzv. termoplastický škrob, který lze díky svým vlastnostem použít jako náhradu některých plastů. Nevýhodou tohoto materiálu je poměrná tuhost a tvrdost. Přídavkem latexu přírodního kaučuku, taktéž přírodního materiálu, lze zvýšit elasticitu produktu a tím rozšířit možnosti aplikace. 
Ing. Čadek    M        
Pokročilé hodnocení zpracovatelnosti přírodního kaučuku
Přírodní kaučuk je strategickou surovinou, z níž se vyrábějí pneumatiky, hadice, těsnící elementy, apod. Stejně jako řada jiných přírodních materiálů, však vykazuje proměnlivé vlastnosti. Příčinu toho je nutno hledat v historii jeho vzniku (pěstování, zpracování, skladování). K hodnocení zpracovatelnosti přírodního kaučuku se používá řad metod, které jsou ale těžko vztažitelné k smaotnému zpracování. Tato práce se bude zabývat zpracováním přírodního kaučuku a jeho směsí vytlačováním, hodnocením jeho zpracovatelnosti a hledáním užitečných vztahů.
Ing. Čadek  Ing. Kadeřábková M A      
Druhotné využití vybraných směsí plastového výmětu
Množství plastového odpadu v ČR každý rok stoupá. Nejcennější složkou plastového odpadu jsou obaly z polyethylentereftalátu (PET), nejčastěji se jedná o nápojové lahve. Jejich recyklace je zvládnuta. Problémem je zbytek plastového odpadu - tzv. plastový výmět, který lze spalovat, nejčastěji v cementárnách, nebo skládkovat. Recyklace tohoto odpadu není úplně jednoduchá, neboť se jedná o výrobky z rozdílných materiálů, a tedy i o rozdílné polaritě. Cílem této práce je najít vhodné podmínky pro míchání materiálů na bázi polyethylenu a polystyrenu, jež tvoří podstatnou část plastového odpadu. K tomu bude využito kompatibilizačních prostředků a vhodně nastaveného míchacího procesu. Výsledkem by měl být materiál zpracovatelný běžnými technikami a mající dobré užitné vlastnosti.
Ing. Čadek  Ing. Kadeřábková M        
Fluorescenčně detekovatelné nanočástice kopolymerů se spiony
V práci budou připraveny resorbovatelné polyesterkarbonátové kopolymery. Připravené kopolymery budou hodnoceny z hlediska schopnosti tvořit samoorganizované struktury typu micel a vesikul a schopnosti zabudovat SPIONy a fluorescenční barviva nebo fluorescenčně značená léčiva. K jejich hodnocení bude využita fluorescenční mikroskopická analýza.
Mgr. Hermanová   M       F
Biokatalytické polymerní mikro/nanomotory
Práce bude zaměřena na přípravu autonomně se pohybujících polymerních nanočástic s enkapsulovanými enzymy pro aktivní doručení léčivých látek.                                
Mgr. Hermanová   M   S B  
Netradiční iniciátory polymerace cyklických monomerů
Biologicky rozložitelné polymerní materiály připravené polymerací laktonů a laktidu či jejich kopolymerací nacházejí uplatnění v medicíně a farmacii. K iniciaci polymerace se většinou využívají iniciátory na bází cínu, hliníku apod. Cílem práce je připravit polymerní materiály za využití iniciátorů na bázi vápníku a otestovat jejich biodegradaci a biokompatibilitu pro medicinální aplikace.
Ing. Malinová   M     B  
Vstřebatelné kostní cementy
Práce bude zaměřena na přípravu vstřebatelných kostních cementů, které se používají k ukotvení protéz. U připravených kostních cementů bude testována jejich vytvrditelnost, mechanické vlastnosti a degradace.
Ing. Malinová   M     B  
Příprava blokových kopolymerů na bázi polyamidu a polyethylenu
Vysoce větvený polyethylen je amorfní materiál, jehož kombinace s polárními bloky ve struktuře blokových kopolymerů vede ke zlepšení rázové houževnatosti materiálu. Práce bude zaměřena na přípravu funkcionalizovaného polyethylenu a jeho využití jako makroiniciátoru. Dále budou testovány mechanické vlastnosti připravených materiálů.
Ing. Malinová   M        
Termoplastické materiály z pryžového odpadu
Spojení částic drtě z odpadní pryže termoplastickým pojivem nabízí možnost, jak získat kompaktní materiál s vlastnostmi podobnými termoplastickým elastomerům. Na základě provedené literární rešerše na dané téma a bude vyzkoušeno několik pojiv a změřeny základní vlastnosti produktů.
doc. Kuta Ing. Hrdlička M A      
Zpracování plastového odpadu
Nejjednodušším způsobem opětovného využití termoplastů je jejich prosté roztavení a udělení jim tvaru výrobku. V případě směsného plastového odpadu je důležitým parametrem volba vhodného zařízení a podmínek tohoto procesu. Na modelových směsech termoplastů bude studován vliv podmínek míchání a následného vytlačování na vlastnosti vyrobeného pásku.
doc. Kuta   M        
Polyimidy obsahující aditiva
Polyimidy jsou všestranně odolné polymery s využitím zejména v (mikro)elektronice, leteckém průmyslu a jako separační membrány. Dalšího příznivého ovlivnění jejich vlastností může být dosaženo  kombinací s vhodnými přísadami (aditivy). Postupy přípravy takových materiálů však většinou nemohou zaručit dosažení teoreticky požadovaného množství aditiva v polyimidové matrici. Práce proto bude zaměřena jednak na další optimalizaci přípravy materiálů, ale zejména na posouzení vhodnosti vybraných instrumentálních technik pro stanovení skutečného zastoupení aditiva v materiálu.
prof. Sysel   M        
Vliv složení vysoce větvených polyimidů na jejich vlastnosti
Vysoce větvené polymery představují perspektivní materiály pro řadu pokročilých aplikací (např. separační technologie). V případě vysoce větvených polyimidů je tento příznivý výhled zvýrazněn jejich všestrannou odolností. Budou připraveny vysoce větvené polyimidy lišící se svým složením a bude sledován vliv tohoto aspektu na vlastnosti (zejména termické a transportní) finálních produktů.
prof. Sysel   M        
Funkcionalizace vnější vrstvy karbosilanových dendrimerů pro biomedicinské aplikace
Karbosilanové dendrimery nalezly uplatnění v biomedicinském výzkumu díky nízké toxicitě, stabilitě a flexibilní struktuře. V rámci práce bude připravena série dendrimerů s karbosilanovým jádrem a vnější aniontovou vrstvou. Budou testovány různé strategie derivatizace periferie dendrimeru vedoucí k žádaným produktům. Bude proveden základní farmakologický screening (cytotoxicita, antibakteriální vlastnosti, atd.). K charakterizaci budou použity analytické techniky dostupné na zúčastněných pracovištích.
prof. Sysel Ing. Strašák       B  
Alternativní přírodní kaučuk z pampelišky Taraxacum kok-saghyz
Přírodní kaučuk se dnes získává téměř výhradně ze stromů kaučukovníků pěstovaných na plantážích v rovníkových oblastech světa. Ze strategických důvodů je snahou získávat kaučuk také z alternativních plodin, které mohou být pěstovány i v mírném pásu. Jednou z nejvýznamnějších je kazašská pampeliška Taraxacum kok-saghyz. Práce se bude zabývat především optimalizací extrakčních postupů s cílem dosáhnout co nejvyššího výtěžku kaučuku.
Ing. Hrdlička Ing. Brejcha M A      
Modifikace kaučukových směsí drtěmi z pryžového odpadu
Pryžová drť z odpadních pneumatik může být použita mj. k modifikaci kaučukových směsí pro výrobu nových pneumatik. Práce bude studovat vliv způsobu výroby, morfologických parametrů (velikosti, tvaru částic), předběžných úprav, koncentrace drtě a způsobu jejího zamíchání na vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů.
Ing. Hrdlička Ing. Brejcha M A      
Alternativní suroviny pro gumárenský průmysl
Některé z tradičních surovin gumárenského průmyslu je z environmentálních či strategických důvodů vhodné nahradit alternativními. Týká se to např. kaučuků či změkčovadel. Práce bude studovat vliv těchto alternativních surovin na vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů.
Ing. Hrdlička Ing. Brejcha M A      
Využití biodegradabilních polymerů na bázi kaprolaktonu ve funkci změkčovadel pro polyvinylchlorid
Polymeraci kaprolaktonu lze iniciovat i sloučeninami,které stabilizují PVC.Takto připravený p polyester bude použit jako změkčovadlo a zároveň ekologicky přijatelný  stabilizátor měkčené směsi PVC.Bude studována účinnost  iniciátoru a stabilizátoru a vlastnosti PVC zpracovaného v prítomnosti polykaprolaktonu.
Ing. Kalousková   M   (S)    
Hydrofilní epoxidové pryskyřice
Teoretická a experimentální práce zaměřená především na syntézu a vlastnosti  dosud málo prostudovaných hydrofilních epoxidových pryskyřic a jejich využití v medicíně.
Ing. Kalousková   M   S B  
PVC pasty
PVC pasta je  stabilní heterogenní suspenze pastotvorného PVC ve změkčovadle. Zpracovává se máčením, litím, natíráním. Práce je zaměřena na studium vlivu přísad(stabilizačních systémů, změkčovadel..) na tepelnou a světelnou stabilitu a vlastnosti past PVC, resp. výrobků připravených máčením.
Ing. Kalousková   M A      
Vliv Cu vodičů na tepelnou stabilitu PVC izolací
Tepelná stabilita PVC  úzce souvisí  se složením výsledné směsi, zejména s použitým  stabilizačním systémem a vnějšími podmínkami tepelného namáhání.V teotretické a experimentální práci bude sledován průběh a rozsah degradace  směsí PVC v kontaktu s kovem. 
Ing. Kalousková   M A      
Polymerní nanočástice pro léčbu infekčních onemocnění
V práci budou připraveny a charakterizovány fluorescenčně označené nanočásticové systémy založené na biodegradovatelné a biokompatibilní polymerní matrici a zvoleném léčivu s požadovaným spektrem účinnosti.
Ing. Malinová Mgr. Hrubý     S    

Aktualizováno: 29.4.2019 11:52, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi