Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Magisterské studium → Témata DP
iduzel: 11387
idvazba: 40255
šablona: stranka
čas: 6.2.2023 01:11:05
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 11387
idvazba: 40255
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'pol.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 11387
path: 8548/4162/1338/1865/3996/6747/11387
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata řešených diplomových prací

Diplomová práce řešené  2018/2019

Hana Kulhánková -  prof. Ing. Petr Sysel, CSc.
Alternativní postupy přípravy polyimidů
Alternative procedures for the preparation of polyimides

 Anežka Křišťanová  - prof. Ing. Petr Sysel, CSc.
Nové roubované kopolymery pro záchyt oxidu uhličitého membránovým separačním procesem
New grafted copolymers for carbon dioxide capture by a membrane separation proces

 Kristýna Weinertová  - prof. Ing. Petr Sysel, CSc.
Příprava a charakterizace modifikovaných polyimidů a filmů na jejich bázi
Preparation and characterization of modified polyimides and films based on them

 Oldřich Kotyza – doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Syntéza funkcionalizovaných větvených polyolefinů
Synthesis of functionalized branched polyolefins

 Vendula Tichá – Ing. Radka Kalousková, CSc.
Příprava a charakterizace směsí polyvinylchlorid(poly(ϵ-kaprolakton) II
Preparation and characterization of poly(vinyl chloride)/poly (ϵ-caprolactone) blends II.

 Karolína Řeháková – prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Biokompatibilita polyesteramidových vlákenných vrstev
Biocompatibility of polyesteramide fibre layers

 Kateřina Nováková - prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Kopolymery polyamidu 6 v invazivním prostředí
Copolymers of polyamide 6 in invazive environment

Anna Kutová - prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Syntéza a duální způsob síťování methakrylované kyseliny hyaluronové
Synthesis and dual crosslinking of methacrylated hyaluronic acid

 Jakub Melichar - prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Kopolymerace η-kapryllaktamu s   ϵ-kaprolaktonem
Copolymerization of η-capryllactam with ϵ-caprolactone

 Yaroslav Zhuravel – Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.
Kaučukové směsi obsahující rostlinné oleje
Rubber compounds containing vegetable oils

 Zhejing Cai  - Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.
Úprava vlastností škrobových materiálů kaučuky
Modification of starch materials properties by rubbers

 Simona Kajanovičová  -  Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.
Vliv vody na vulkanizaci urychlenou sulfonamidy
The influence of water on sulphenamides accelerated vulcanization

 Jaroslav Paták – Ing. Lenka Malinová, Ph.D.
Maleinizace větveného polyethylenu a jeho využití jako makroiniciátoru polymerace
Preparation of maleic anhydride grafted branched polyethylene and its use as macroinitiator for polymerization

 Tereza Fišerová - Ing. Lenka Malinová, Ph.D.
Příprava kostních cementů na bázi poly(propylenfumarátu)
Preparation of bone cements based on poly(propylene fumarate)

Barbora Balcárová – Ing. Alena Kadeřábková, Ph.D.
Dynamika heterogenní nukleace na chemicky strukturovaných površích: Mikroskopický přístup
Dynamics of heterogeneous nucleation at chemically paterned surfaces: Microscopic insight

 Kyriacos Kyriacou – Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.
Separace kaučuku a dalších významných složek z kořenů pampelišky Taraxacum Kok-saghyz
Separation of Rubber and Other Important Components from Roots of Taraxacum Kok-saghyz  Dandelion

Diplomová práce řešené  2017/2018

 Jan Janoušek – doc. Ing. J. Merna, Ph.D.
Příprava kopolymerů ethylenu s polárními monomery
Preparation ethylene copolymers with polar monomers

 Ivana Jarošová – doc. Ing. A. Kuta, CSc.
Jednosložkové vulkanizující elastické tmely
One-component curing elastic sealants

 Adéla Kotková  - Ing. D. Čadek, Ph.D.
Biorozložitelné materiály typu škrob/nanoplnivo
Biodegradable materials: starch/nanofiller

Barbora Charvátová – doc. Ing. J. Merna, Ph.D.
Příprava částic z amfifilních kopolymerů na bázi větveného polyethylenu
Preparation of particles from amphiphilic copolymers based on branched polyethylene

 Alena Libáňská – prof. Ing. J. Brožek, CSc.
Nanomateriály pro medicínu založené na hybridních polymerních systémech
Nanomaterials for medicine based on hydrid polymer systems

 Tomáš Kroupa – Mgr. S. Hermanová, Ph.D.
Biodegradabilní polymery pro 2D mikromotory
Biodegradable polymers for 2D micromotors

 Ivana Jarošová – doc. Ing. A. Kuta, CSc.
Jednosložkové vulkanizující elastické tmely
One-component curing elastic sealants

 Júlia Macejková – Ing. L. Malinová, Ph.D.
Vliv vápenatých iniciátorů na termické a mechanické vlastnosti poly ( - kaprolaktonu)
Influence of calcium initiators on the thermal and mechanical properties of poly ( e- caprolactone)

 Jana Malenková – prof. Ing. J. Brožek, CSc.
Vliv typu grafitu na vlastnosti kompozitů polyamidu 6
Influence of graphite type on properties of plyamide 6 composites

 Magdaléna Nováková – Ing. A. Kadeřábková, Ph.D.
Možnosti využití křemičitých nanovláken jako gumárenských plniv
Possibilities of using silicon nanofibers as rubber filler

 Kristýna Skuhrovcová – Mgr. S. Hermanová, Ph.D.
Příprava kopolymerů pro enkapsulaci magnetických nanočástic
Preparation of copolymers for encapsulation of magnetic nanoparticles

 Yaroslav Zhuravel – Ing. Z. Hrdlička, Ph.D.
Modifikace kaučukových směsí drtěmi z odpadní pryže
Modification of Rubber Compounds with Waste Rubber Powder

Diplomové práce řešené 2016-2017

 Šárka Holoubková  -prof. Ing. J.Brožek, CSc.
Příprava polymerních kompozitů obsahujících halloysit
Preparation of polymer composites containing halloysite

 Tomáš Urbánek – Mgr. S.Hermanová, Ph.D.
Proléčiva na bázi poly( -kaprolakton-co – y butyrolakton)u a jejich charakterizace instrumentálními technikami
Prodrugs based on poly ( ε-caprolactone- co- y butyrolactone) and their characterization by instrumentál techniques

 Hana Kohoutová -  doc. Ing. A.Kuta, CSc.
Lisování pryžové drtě
Compression moulding of crumb rubber

 Petr Kotas – prof. Ing. J.Brožek, CSc.
Vodné disperze polymethylmethakrylátu – optimalizace složení
Polymethylmethacrylate water dispersions – optimization of composition

 Vojtěch Tomanec – Ing. Z. Hrdlička, Ph.D
Vliv druhu butadien-styrenového kaučuku na vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů
Influence of styren-butadiene rubber type on the properties of rubber compounds and vulcanizates

 Kateřina Nunvářová – doc. Ing.J.Merna, Ph.D
Příprava amfifilních kopolymerů na bázi dendritického polyethylenu
Preparation of dendritic polyethylene based amphiphilic copolymers

 Lucie Reinišová – Mgr. S.Hermanová, Ph.D.
Příprava amfifilních blokových kopolymerů na bázi poly(trimethylenkarbonátu)
Synthesis of amphiphilic block copolymers based on poly(trimethylene carbonate

 Marek Kucko – Mgr. S.Hermanová, Ph.D.
Polyestery a kopolymery s polyesterovými bloky pro přípravu částic
Polyesters and copolymers with polyester blocks for particles preparation

 Alena Jurásková – Ing. L.Malinová, Ph.D.
Silikonové elastomery se zotavující se schopností
Selfhealing silicone elastomers

Diplomové práce řešené 2015-2016

 Harabišová Dominika – prof. Ing.J. Brožek, CSc.
Hybridní materiály polyamidu 6 a polyesteramidů s grafen oxidem
Hybrid materials of polyamide 6 and polyesteramides with graphene oxide

 Patrová Anna – prof. Ing. P. Sysel, CSc.
Poly(imid-siloxany) obsahující aditiva
Poly(imide-sloxanes) containing additives

 Šimek Jan – doc. Ing. A. Kuta, CSc.
Gel v přírodním kaučuku
Gel in natural rubber

Diplomové práce řešené 2014-2015

Böhmová Eliška – prof. Ing.V.Ducháček, DrSc.
Recyklace blistrových obalů
Recycling of blister packages

Záboj Martin – doc. Ing. A.Kuta, CSc.
Vytlačování polymerních materiálů s léčivem
The extrusion of polymer materials with a drug

Jaksch Daniel - prof. Ing. J.Brožek, CSc.
Nanokompozity polyamid 6 – montmorillonit modifikovaný laktimethery
Nacocomposites polyamide 6 – montmorillonite modified with lactimethers

Malý David – prof. Ing. P.Sysel, CSc.
Vliv síťování na vlastnosti polyimidových materiálů
Influence of Crosslinking on Properties of Polyimide Materials

Minář Jaroslav – prof. Ing. J.Brožek, CSc.
Příprava polyamildu 6 s plnivy na bázi uhlíku
Preparation of polyamide 6 with fillers based on carbon

Mužíková Gabriela – prof. Ing. J. Brožek, CSc.
Multiblokové kopolymery N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu pro přípravu makromolekulárních terapeutik
Multiblock copolymers of N-2-hydroxypropyl)methacrylamide for preparation of macromolecular therapeutics

Rudolfová Martina – Mgr. S. Hermanová, Ph.D.
Enzymatická hydrolýza poly(trimethylenkarbonátu)
Enzymatic hydrolysis of poly(trimethylene carbonate)

Vyšohlíd Jan – prof. Ing. P.Sysel, CSc.
Vysoce větvené polyimidy obsahující oxid titaničitý
Hyperbranched Polyimides Containing Titania

Železník Ondřej – Ing. J.Merna, Ph.D.
Příprava kopolymerů buta-1,3-dienu
Preparation of buta-1,3-diene copolymes

Diplomové práce řešené 2013-2014


Kotrchová Lenka – Mgr.S.Hermanová, Ph.D.
Polymerace trimethylenkarbonátu katalyzované/iniciované organickými bázemi
Polymerization of trimethylene carbonate catalyzed/initiated by organic bases

Sokolohorskyj Anatolij – Ing. J.Merna, Ph.D.
Homogenní katalyzátory pro isospecifickou polymeraci propenu
Homogeneous catalysts for isospecific propene polymerization

Pospíšil Vít – Ing.J.Šimek, CSc.
Příprava kompozitů polykarbonát/grafen
Preparation of polycarbonate/graphene composites

Diplomové práce řešené 2012-2013

Herzigová Ilona – Mgr.S.Hermanová, Ph.D.
Enzymatická a hydrolytická degradace alifaticko-aromatických kopolyesterů

Jiskrová Renáta – Ing.J.Merna, Ph.D.
Příprava poly(hydroxybutyrátu) polymerací beta-butyrolaktonu

Lennerová Dana – Prof.Ing.J.Brožek, CSc.
Příprava nanokompozitů hydrotalcit/polyamid 6

Mundil Robert – Ing.J.Merna, CSc.
Příprava kopolymerů epoxidů s oxidem uhličitým a anhydridy

Štěpánek Jan – Prof.Ing.J.Brožek, CSc.
Modifikované hydrogely na bázi HEMA kopolymerů – příprava a  vlastnosti

Švanda Jan – Ing.R.Kalousková, CSc.
Poly(ϵ-kaprolakton) – změkčovadlo pro polyvinylchlorid

Tandlerová Viviana – Ing.J.Merna, CSc.
Syntéza niklových katalyzátorů pro syntézu stereoblokových kopolymerů olefinů a jejich polymerační vlastnosti

Zajíček Jakub – Prof.Ing.V.Ducháček, DrSc.
Podmínky přípravy a vlastnosti směsí přírodního a butadienového kaučuku

Diplomové práce řešené 2011-2012

Fuchsová Nikola (Doc.Ing.I.Prokopová, CSc., Ing.J.Vitásek, Ph.D.)
Kopolymerizace trimethylenkarbonátu s laktony

Hasalíková Darja (Ing.J.Merna, Ph.D., Ing.J.Kratochvíla, CSc.)
Příprava polyolefinických blokových kopolymerů

Janák Jakub (Doc.Ing.J.Brožek, CSc., Ing.J.Kredatusová, Ph.D.)
Molekulární kompozity polyamidů

Jaroš David (Doc.Ing.A.Kuta, CSc., Ing.J.Brejcha)
Hodnocení vlastností přírodního kaučuku

Pešek Martin (Ing.J.Šimek, CSc., Ing.V.Kellner, CSc.)
Příprava směsí PA11/PA12 s minerálními plnivy modifikovanými vazebnými prostředky

Štefan Vít (Ing.Z.Hrdlička, Ph.D., Ing.J.Brejcha)
Modifikace standardních kaučuků kapalnými elastomery

Ulvr Martin (Ing.Z.Hrdlička, Ph.D., Prof.Ing.V.Ducháček, DrSc.)
Termoplastické elastomerní materiály na bázi pryžového a plastového odpadu

Fartáková Helena (Ing.R.Kalousková, CSc., Ing.P.Gerstenbergerová, Ph.D.)
Poly(ε-kaprolakton) – ekologicky přijatelné změkčovadlo pro polyvinylchlorid

Jouklová Zuzana (Ing.R.Kalousková, CSc., Ing.K.Pazderová)
Studium směsí PVC obsahujících ekologicky přijatelná změkčovadla

Stulíková Renata (Doc.Ing.J.Brožek, CSc., Ing.J.Budín, Ph.D)
Degradace polyesteramidových vlákenných vrstev

Žídková Silvie (Prof.Ing.V.Ducháček, DrSc., Doc.Ing.P.Hron, CSc.)
Příprava vodných emulzí silikonového kaučuku


Diplomové práce řešené – 2010/2011


Brodská Anna (Ing.Z.Hrdlička, Ph.D, Ing.J.Brejcha)-
Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích

Bystroňová Julie  (Doc.Ing.J.Brožek, CSc., Ing.J.Budín, CSc.)-
Příprava kopolymerů poly((R)-3-hydroxybutyrát)-polyester

Hošťálek Zdeněk (Ing.J.Merna, Ph.D.,Prof. B. Rieger)
Syntéza katalyzátorů pro konverzi oxidů uhlíku na biodegradovatelné polymery

Hauf Michal (Doc.Ing.P.Sysel, CSc., Ing.V.Šindelář, Ph.D.
Materiály na bázi vysoce větveného polyimidu a mesoporézního oxidu křemičitého

Hylský Ondřej (Ing.J.Merna, Ph.D., Ing.M.Erben, Ph.D.)
Syntéza syndiotaktického polystyrenu katalyzovaná cyklopentadienylovými komplexy titanu

Kadeřábková Alena (Ing.Z.Hrdlička, Ph.D., Ing.J.Brejcha)
Hodnocení jakosti kaučukových směsí pro výrobu pneumatik

Nytrová Kateřina (Doc.Ing.J.Brožek, CSc., Ing.R.Puffr, CSc.)
Příprava polyesteramidových nanokompozitů in situ postupem

Mészáros Michal (Doc.Ing.P.Sysel, CSc., Ing.R.Hobzová, Ph.D.))
Polyimidy na bázi dianhydridu kyseliny perylen-3,4,9,10-tetrakarboxylové

Stolínová Michaela (Doc.Ing.J.Brožek, CSc., Ing.P.Gerstenbergerová, Ph.D.)
Elektrostatické zvlákňování polyesteramidů

Trnka Tomáš (Ing.Z.Hrdlička, Ph.D., Doc.Ing.A.Kuta, CSc.)
Termoplastické elastomerní materiály na bázi odpadní pryže a termoplastu

Osegbe Bartholomew (Doc.Ing.I.Prokopová, CSc.) – odstoupil od studia
Alifaticko-aromatické kopolyestery na bázi odpadního poly(ethylentereftalátu) a jejich degradace za aerobnlích a anaerobnlích podmínek   (ukončil studium)

Diplomové práce řešené – 2009/2010

Červinková Jarmila
Studium kompozitů na bázi polyvinylchloridu a sloučenin typu hydrotalcitu
(Ing.R.Kalousková, CSc.)


Ferdová Lenka
Frakcionace silikonového kaučuku
(Prof.Ing.J.Roda, CSc.)


Hauf Michal
Materiály na bázi vysoce větveného polyimidu a mesoporézního oxidu křemičitého
(Prof.Ing.P.Sysel, CSc.)


Hrib Jakub
Příprava a charakterizace polyimidových pěn
(Prof.Ing.P.Sysel, CSc.)


Mráček Jakub
Polymerace cyklických esterů iniciovaná sloučeninami biogenních kovů
(Doc.Ing.I.Prokopová, CSc.)


Pikulová Petra
Vliv vlhkosti a plísní na vlastnosti přírodního kaučuku
(Doc.Ing.A.Kuta, CSc.)


Žídková Markéta
Studium směsí polyvinylchloridu a kopolymerů na bázi ε-kaprolaktonu a L-laktidu
(Ing.R.Kalousková, CSc.)

Diplomové práce řešené – 2008/2009

Čadek Drahomír
Hodnocení a vlastnosti přírodního materiálu
(Doc.Ing.A.Kuta, CSc.)


Hangan Jan
Polymerace ε-kaprolaktonu účinkem netradičních iniciátorů
(Doc.Ing.I.Prokopová, CSc.)


Malinová Lenka
Kopolymery na bázi ε-kaprolaktonu a L-laktidu, příprava a využití
(Doc.Ing.J.Brožek, CSc.)


Matys Jiří
Vliv změkčovadel na vlastnosti směsí PVC (Ing.R.Kalousková, CSc.)


Nový Lubomír
Syntéza nosičových diiminových katalyzátorů niklu a jejich polymerační vlastnosti
(Ing.J.Merna, PhD.)


Šopík Jiří
Lehčené polyuretany (Doc.Ing.A.Kuta, CSc.)

Aktualizováno: 3.4.2019 15:44, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi