Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Vyučované předměty
iduzel: 11188
idvazba: 13263
šablona: stranka
čas: 29.6.2022 00:03:57
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vyučované předměty

Makromolekulární chemie (2/1), z, Zk.

Struktura makromolekul, fyzikální vlastnosti makromolekulárních látek, polymerizovatelnost monomerů, řetězové a stupňovité polymerizace, polyreakce cyklických monomerů, kopolymerimerizace, chemické reakce polymerů.
(prof.Ing.J.Roda, CSc., doc.Ing. J. Merna, Ph.D.)

Polymerní materiály (2/0), Zk

Účelem předmětu je seznámit studenty s polymerními materiály. Předmět se zabývá charakteristickými vlastnostmi běžných polymerů a jejich vztahy ke struktuře polymerů, jejich syntézou, modifikací a výrobou. Pojednává také o přísadách do polymerů, skladbě polymerních směsí a jejich zpracování na konečné výrobky.
(Ing. L. Malinová, Ph.D.)

Fyzika polymerů (2/1), Zk

Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů. Teorie volného objemu, skelného přechodu, síťování, kaučukové elasticity, viskoelasticity, krystalizace. Pevnost polymerů, tok, orientace, elektrické a tepelné vlastnosti, difúze v polymerech.
(doc.Ing. A.Kuta, CSc.)

Metody charakterizace polymerních látek (2/0/2), z, Zk

Principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů, základy zkušebnictví a normalizace.
(doc.Ing. Z. Hrdlička, Ph.D.)

Technologie zpracování polymerních materiálů (2/0), Zk

Principy technologických pochodů při zpracování plastů a kaučuků: míchání a hnětení, lisování, vytlačování, vstřikování, vyfukování, tvarování, máčení, natírání, odlévání, lepení, svařování, napěňování, zvlákňování, obrábění.
(doc.Ing. A.Kuta, CSc., Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.)

Suroviny pro polymerní materiály (2/0), Zk

Definice základních pojmů: suroviny - polymerní materiály - polymery - přísady - polymerní směsi. Klasifikace polymerů a přísad. Elastomery, kaučuky, pryže, termoplasty a reaktoplasty. Přísady zpracovatelské, antidegradační, síťovací, ovlivňující další fyzikální vlastnosti, zvláštní.
(doc.Ing. Z. Hrdlička, Ph.D.)

Speciální polymery pro soudobé aplikace

Metody přípravy, závislosti vlastností na struktuře a aplikační možnosti speciálních polymerů.
(prof.Ing. P.Sysel, CSc., Ing. Anatolij Sokolohorskyj, Ph.D.)

Polymery pro farmacii (3/0), Zk

Náplní předmětu je studium struktury a fyzikálních vlastností makromolekulárních látek. Pozornost je zaměřena na využití přírodních, modifikovaných přírodních a syntetických polymerních materiálů v rozmanitých farmaceutických aplikacích.
(prof.Ing. J.Brožek, CSc.)

Laboratoř oboru polymerní materiály I, IIIII ( 8, 10, 12, Kz)
Laboratoř oboru makromolekulární chemie I, II, III

    Příprava polymerů emulzní, suspenzní, blokovou a roztokovou polymerizací za použití radikálových a iontových iniciátorů, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů.
     
    Příprava směsí z kaučuku a plastů, měření zpracovatelských charakteristik polymerních směsí, vulkanizace, příprava zkušebních těles lisováním, měření a vyhodnocení fyzikálně - mechanických vlastností polymerů.
    Předdiplomní laboratoře orientované na problematiku diplomové práce.

Výroba polymerů (2/2), Zk

Teoretické základy technologických procesů při výrobě polymerů, klasické a moderní technologie se specifiky individuálních monomerů, přípravy speciálních polymerů.
(doc.Ing.J. Merna, Ph.D.)

Přírodní polymery (2/0), Zk

Přírodní pryskyřice, polyterpeny, polyisopren, polyfenoly (lignin, huminové kyseliny), polysacharidy (celulosa, škrob), bílkoviny, nukleové kyseliny.
(prof.Ing.J.Roda, CSc.)

Fyzikální chemie polymerů (2/2), Zk

Distribuce molárních hmotností polymerů, konformační statistika, rozměry polymerního řetězce, termodynamika roztoků polymerů, fázové rovnováhy, teoretické základy metod stanovení molárních hmotností polymerů.
(prof.Ing. J.Brožek, CSc.) 

Plastikářské suroviny a jejich zpracování (2/0), Zk

Vliv struktury plastů na vlastnosti a zpracovatelnost, mechanismus působení aditiv (změkčovadla, maziva, plniva,vazebné prostředky, nadouvadla, pigmenty, antistatika, vysokomolekulární modifikátory, stabilizátory, retardéry, hoření, biocidy), zpracování přísad s polymery.
(Ing. R. Kalousková,CSc., Ing. Alena Kadeřábková, Ph.D.)

Gumárenské suroviny a jejich zpracování (2/0), Zk

Historie a význam gumárenského průmyslu, charakteristické vlastnosti gumárenských surovin, základy skladby kaučukových směsí, chemické reakce při zpracování kaučuku, struktura pryže
a její změny při stárnutí, využití odpadní pryže.
(doc.Ing.Z.Hrdlička, Ph.D.)

Mechanismy polymerizačních reakcí (2/1), Zk

Mechanizmy stupňovitých a řetězových (radikálových, iontových, stereospecifických) (ko)polymerizací. Mechanizmus reakcí polymerů. Výpočet kinetických a termodynamických parametrů polyreakcí ze zadaných dat.
(prof.Ing. P.Sysel, CSc.)

Forenzní analýza polymerních materiálů (2/0), Zk

Příčiny porušování polymerních výrobků, struktura vs. vlastnosti polymerů, degradace a stabilizace polymerních materiálů, zpracování polymerních materiálů, tokové vlastnosti polymerů, statické a dynamické mechanické zkoušky, metody charakterizace polymerů
(doc.Ing.J. Merna, Ph.D.,  doc.Ing.Z.Hrdlička, Ph.D.)

Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů (2/0), Zk

Od počátků zpracování polymerů na pryže, vlákna a plasty k jejich současným aplikacím. Hlavní skupiny výrobků gumárenského průmyslu, vlákna a netkaný textil, lepidla a nátěrové hmoty, polymery v obalové technice, strojírenství a stavebnictví. Recyklační technologie. Ekobilance.
(Ing. R.Kalousková, CSc.)

Aplikovaná reologie polymerů (2/1), Zk

Cílem předmětu je demonstrovat praktické použití vztahů, odvozených z klasické mechaniky kontinua k popisu a řešení problémů spojených s reologií polymerních tavenin v případě jednoduchého toku a jednoduché grometrie zpracovatelského stroje.
Pro určité modelové případy jsou odvozeny vztahy pro výpočet základních zpracovatelských veličin (rychlost a gradient rychlosti toku polymerní taveniny, množství transponované taveniny
a potřebný příkon pro transport taveniny).
Odvozené vztahy jsou konfrontovány s výrazy navrženými pro reálné technologie zpracování polymerů.
(doc.Ing. A.Kuta, CSc.)

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I (2/0), Zk

    Moderní metody charakterizace polymerů
    Polymery v lékařství a farmacii
    Biodegradovatelné polymery    

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II (2/0), Zk

    Polymerní nanokompozity
    Polymery pro transport a uvolňování léčiv
    Speciální syntézy polymerů    

N112080 Odborná praxe, z

Náplní předmětu je absolvování odborné praxe zaměřené na výrobu a zpracování polymerů. Další informace zde.
(Ing. A. Kadeřábková, Ph.D.)   

Bakalářské i diplomové práce oboru

jsou zaměřeny teoreticky i experimentálně, student řeší problémy základního výzkumu nebo aplikované vědy. Práce je obvykle souhrnem literárních poznatků, které uchazeč musel prostudovat, výsledků experimentálních měření a jejich diskuse. V rámci prací "studentských vědeckých sil" mohou rovněž řešit některé dílčí úseky spojené s možným tématem bakalářské i diplomové práce. Bakalářská práce je oficiálně zadávána v 6.semestru bakalářského studia, diplomová práce ve 4.semestru studia magisterského.

    Typické příklady témat diplomových prací:

        Modifikace polymerů organofunkčními silany
        Směsi polyvinylchloridu s kaučuky
        Stárnutí, degradace a stabilizace polymerních materiálů
        Polyimidy na základě monomerů obsahujících fluor
        Hybridní materiály polyimid/oxid křemičitý připravené sol-gel procesem
        Polyamidy se zvýšenou citlivostí k biodegradaci
        Aniontová polymerizace 6-kaprolaktamu
        Příprava polyamidu 6 se zvýšenou houževnatostí
        Rychlé katalytické systémy pro aniontovou polymerizaci 6-kaprolaktamu
        Aniontová kopolymerizace laktamů a laktonů
        Vulkanizace nenasycených kaučuků
        Síťování směsí elastomerů s termoplasty
        Živá polymerace olefinů      
        Příprava polykarbonátů kopolymerací CO2 s epoxidy

     


 

 

Aktualizováno: 16.2.2022 17:22, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi